KYC

Your KYC is being processed

รูปภาพของคุณกำลังถือบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางของคุณ หรือใบอนุญาตขับขี่ของคุณ)

โปรดแนบ [รูปภาพของใครสักคนกำลังถือบัตรประจำตัวประชาชน (ยืนยันชื่อจริงของบุคคลนั้น)] ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดถ่ายรูปกับบัตรประจำตัวประชาชนของคุณด้วยการแนบชื่อของสถานที่ และวันที่สมัครที่กระดาษบันทึก
โปรดถ่ายรูปให้ชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ ID ของคุณ

จะต้องสามารถอ่านตัวอักษรบนบัตรประจำตัวประชาชนได้ (รวมถึงหมายเหตุต่าง ๆ)
ยกเลิก